Messiah

Jesus er den lovede Messias.

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»   «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»  Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.»

Sammenlikne det gamle testamentet med det  nye:

44 profietier om Messias
Fra det gamle testamentet
GT NT
1 Messiah ville bli født av en kvinne. Genesis 3:15 Matthew 1:20
Galatians 4:4
2 Messiah skulle bli født i Bethlehem. Micah 5:2 Matthew 2:1
Luke 2:4-6
3 Messiah ville bli født av en jomfru. Isaiah 7:14 Matthew 1:22-23
Luke 1:26-31
4 Messiah skulle komme fra Abrahams slekt. Genesis 12:3
Genesis 22:18
Matthew 1:1
Romans 9:5
5 Messiah skulle bli en etterkommer av Isak. Genesis 17:19
Genesis 21:12
Luke 3:34
6 Messiah skulle bli en etterkommer av Jacob. Numbers 24:17 Matthew 1:2
7 Messiah ville komme fra Juda stamme. Genesis 49:10 Luke 3:33
Hebrews 7:14
8 Messiah would be heir to King David‘s throne. 2 Samuel 7:12-13
Isaiah 9:7
Luke 1:32-33
Romans 1:3
9 Messiah’s throne will be anointed and eternal. Psalm 45:6-7
Daniel 2:44
Luke 1:33
Hebrews 1:8-12
10 Messiah would be called Immanuel. Isaiah 7:14 Matthew 1:23
11 Messiah would spend a season in Egypt. Hosea 11:1 Matthew 2:14-15
12 A massacre of children would happen at Messiah’s birthplace. Jeremiah 31:15 Matthew 2:16-18
13 A messenger would prepare the way for Messiah Isaiah 40:3-5 Luke 3:3-6
14 Messiah would be rejected by his own people. Psalm 69:8
Isaiah 53:3
John 1:11
John 7:5
15 Messiah would be a prophet. Deuteronomy 18:15 Acts 3:20-22
16 Messiah would be preceded by Elijah. Malachi 4:5-6 Matthew 11:13-14
17 Messiah would be declared the Son of God. Psalm 2:7 Matthew 3:16-17
18 Messiah would be called a Nazarene. Isaiah 11:1 Matthew 2:23
19 Messiah would bring light to Galilee. Isaiah 9:1-2 Matthew 4:13-16
20 Messiah would speak in parables. Psalm 78:2-4
Isaiah 6:9-10
Matthew 13:10-15, 34-35
21 Messiah would be sent to heal the brokenhearted. Isaiah 61:1-2 Luke 4:18-19
22 Messiah would be a priest after the order of Melchizedek. Psalm 110:4 Hebrews 5:5-6
23 Messiah would be called King. Psalm 2:6
Zechariah 9:9
Matthew 27:37
Mark 11:7-11
24 Messiah would be praised by little children. Psalm 8:2 Matthew 21:16
25 Messiah would be betrayed. Psalm 41:9
Zechariah 11:12-13
Luke 22:47-48
Matthew 26:14-16
26 Messiah’s price money would be used to buy a potter’s field. Zechariah 11:12-13 Matthew 27:9-10
27 Messiah would be falsely accused. Psalm 35:11 Mark 14:57-58
28 Messiah would be silent before his accusers. Isaiah 53:7 Mark 15:4-5
29 Messiah would be spat upon and struck. Isaiah 50:6 Matthew 26:67
30 Messiah would be hated without cause. Psalm 35:19
Psalm 69:4
John 15:24-25
31 Messiah would be crucified with criminals. Isaiah 53:12 Matthew 27:38
Mark 15:27-28
32 Messiah would be given vinegar to drink. Psalm 69:21 Matthew 27:34
John 19:28-30
33 Messiah’s hands and feet would be pierced. Psalm 22:16
Zechariah 12:10
John 20:25-27
34 Messiah would be mocked and ridiculed. Psalm 22:7-8 Luke 23:35
35 Soldiers would gamble for Messiah’s garments. Psalm 22:18 Luke 23:34
Matthew 27:35-36
36 Messiah’s bones would not be broken. Exodus 12:46
Psalm 34:20
John 19:33-36
37 Messiah would be forsaken by God. Psalm 22:1 Matthew 27:46
38 Messiah would pray for his enemies. Psalm 109:4 Luke 23:34
39 Soldiers would pierce Messiah’s side. Zechariah 12:10 John 19:34
40 Messiah would be buried with the rich. Isaiah 53:9 Matthew 27:57-60
41 Messiah would resurrect from the dead. Psalm 16:10
Psalm 49:15
Matthew 28:2-7
Acts 2:22-32
42 Messiah would ascend to heaven. Psalm 24:7-10 Mark 16:19
Luke 24:51
43 Messiah would be seated at God’s right hand. Psalm 68:18
Psalm 110:1
Mark 16:19
Matthew 22:44
44 Messiah would be a sacrifice for sin. Isaiah 53:5-12 Romans 5:6-8
Jesus is the promised MESSIAH.