Hva sier Paulus om synd?

Hva sier Paulus om synd?  Er synden ufarlig for en troende?  Tok Paulus lett på synden?
.

Paulus skriver

-Dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær til skrekk og advarsel for andre. (1. Tim 5, 20).

-“Synden skal ikke herske over dere, for dere ………….”.  Romerne 6,14 skal vi se nærmere på lenger ned.

-Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene.

(23) Dere må bli fornyet i sjel og sinn (24) og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.
(25) Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer.
(26) Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. (27) La ikke djevelen slippe til.
(28) Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.

(29) La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.
(30) Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag.
(31) Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap.
(32) Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. (Efeserne 4).

Friheten og Ånden

Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.
(17) For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
(18) Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.
(19) Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser,
(20) avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier
(21) og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.
Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. (Galaterne 5).

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet (vår syndige natur), så vi skulde leve etter kjødet,
(13) for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø; men dersom dere døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal dere leve.
(14) For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.  (Romerne 8).

Hva sier egentlig Guds Ord?

Hva sier egentlig summen av Guds Ord?  Summen av Guds ORD er sannhet!

-Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved Ånden, vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. (2) Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

(3) Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv.
(7) Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.
(8) Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.
(9) La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. (Galaterne 6).

Utkastelse av syndere

Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.
(10) Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden.
(11) Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.
(12) Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme?
(13) De som står utenfor, skal Gud dømme.

Få da den onde bort fra dere!  (1. Korinter 5)

Vi er ikke under loven, men under nåden.  Kan vi glemme de 10 bud?

Det er viktig å se på noe Peter skriver i sitt annet brev. Der står det rett ut at mange vil vrangtolke Paulus sine brever, til lovløshet, med egen undergang som resultat. En sterk og viktig advarsel vi må ta alvorlig. Her er advarselen:

  1. Peter 3;14:  “Derfor mine kjære, når dere venter på disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred. (15) Og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. (16) Dette har han gjort i alle de brev som taler om dette. I dem er der noe som er vanskelig og forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med resten av skriftene, til sin egen undergang. (17) Så må da dere, mine kjære som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres faste stand”.

Se nøye på hva det står: Ikke vrangtolk Paulus, til lovløshet, med din egen undergang som resultat. Det er dessverre det mange gjør i dag, de leser bare den delen som klør i øret og utelater resten når de refererer fra Paulus; verset om loven og nåden. Det er alltid et Paulus sitat de kommer frem med, et forvrengt et, eller et halvt vers som gir en annen mening enn det opprinnelige budskapet, Men problemet er at Bibelen ber oss ikke tolke Paulus til lovløshet, det vil føre oss i fortapelse står det der. La oss se på verset om nåden og loven:

Romerne 6;14 “Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden”.

Allerede her ser vi at Paulus sier mye mer enn akkurat frasen “jeg er ikke under loven, jeg er under nåden”. De tar med bare halve verset, de utelater at synden ikke skal herske over oss, noe som er en veldig viktig del av verset, for hva er synd i følge Bibelen selv?

1. Johannes 3;4 “Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven”.

Hvordan kan loven være avskaffet og erstattet med nåden, slik de fleste sier i dag, når NT sier at synd er akkurat opprør mot loven? Visst en tror det er slik av loven er erstattet av nåden har en dessverre gjort feilen og vrangtolket Paulus til lovløshet, akkurat slik Peter advarer i mot.

La oss kikke litt på ordene rundt det aktuelle verset om å være under loven eller nåden, så vi får frem betydningen av det, hva er det Paulus vil frem til?

Romerne 6;14 “Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. (15) Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke”!

Allerede i neste vers, vers 15, ser vi hva Paulus virkelig mener med å være “under nåden og ikke under loven”. Han spør selv hva dette betyr så vi slipper lure på det, han sier: “Hva så? Skal vi synde for det vi ikke er under loven men under nåden”? Paulus gir oss selv svaret: “slett ikke” sier han. I engelske bibler står det “God forbid”, så det er en meget sterk advarsel til oss mot å tro at vi kan fortsette i synd.

Så det at vi er under nåden og ikke under loven betyr altså ikke at vi kan stjele, drepe, lyve, og forkaste Guds 10 bud, som i følge 1. Johannes 3,4 viser oss hva synd er. Vi er ikke under nåden for at vi skal få fullmakt til å leve et liv i synd, slett ikke, sier Paulus. Klar tale fra han om det.

Neste vers forteller oss enda mere om hva han ønsker å få frem med dette at vi er under nåden og ikke under loven. La oss kikke på det:

Romerne 6;16: “Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet”.

Her slår Paulus siste spikeren i kista for den som måtte tro det er fritt frem til et liv i synd fordi vi er under nåden. Vi blir enten slaver under synden med å gjøre lovbrudd, noe som fører til død, eller vi blir slaver under “lydighet” og det fører til rettferdighet sier han.

.

Vi ser at Paulus ikke tar spesielt lett på synd. Og ikke bare de 4 typer som blir nevnt i Apg. 15.  Paulus kastet syndere (som ikke ville stoppe med synd) ut av menigheten. En kristen kan ikke vasse i synd (bevisst synd) og likevel være i Guds nåde, slik de falske lærerne forkynner i dagens Norge.   Og hvis vi legger til Jakobs brev, Peters brever og Johannes sine brever, vil jeg si at synd fører, _i det lange løp_, til død og fortapelse.  Omvend deg fra synd og søk Kristus Jesus på nytt !!!

Johannes skriver

Den som er i Ham, lever ikke i synd. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.
Mine barn, la ikke noen føre dere vill !!! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig. Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.  (1. Johannes kap 3)

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1. Johannes kap 1).

Jakob skriver

Salig er den som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. (13) Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. (14) Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær (syndige natur). (15) Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. (16) Ta ikke feil, mine kjære brødre! (Jakob 1).

De 10 bud er den delen av loven som definerer hva som er synd.

De 10 bud er den delen av loven som definerer hva som er synd.

Vår Konge og Herre Jesus Kristus advarer mot lovløse folk i Matteus kap 7:

(21) Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i Himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. (22) Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?»

(23) Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet

(24) Derfor; hver den som hører disse Mine Ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. (25) Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

(26) Men hver den som hører disse Mine Ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. (27) Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Og det falt. Og fallet var stort.»

(28) Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av Hans lære. (29) For Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.

Guds Ord = JESUS = Sannheten.