Krig og BortRykkelse

I 1976 viste HERREN evangelist Ron White et syn. Synet samsvarer med visjonene til Emanuel Minos og Birger Claesson. Ron White fikk se hva som skal skje med flere nasjoner. Minos så kun Norges skjebne og Claesson så bare Sverige. Likevel kan vi anta at disse 3 syn dreier seg om samme tidsperiode. La meg vise deg, i all ydmykhet, hvordan dette passer sammen.

Synet som Ron White tok imot begynte med et kart over hele Europa – fra Storbritannia til Russland og fra Norge til Midt-Østen.

Ron White forteller selv: Jeg studerte kartet en stund, og mens jeg så på kartet, begynte noe merkelig å skje. I den øverste delen av Norge begynte kartet å skifte farge, det begynte å bli rødt, og det rødlige gikk fra den nordlige delen og halvveis ned i Norge.

Nord-norge-kartJeg bad til HERREN og sa: Hva er dette, Herre, som du viser meg? Det rødlige representerer to ting.

For det første: En åndelig fornyelse blant folkene.

For det andre: En invasjon fra en fremmed hær. Og jeg så tusenvis av russiske tropper i dette område, og HERREN talte til meg, at meget snart vil dette skje.

Russland vil innta Norges nordligste del, og Russland vil besette dette område av Norge. Det vil bli mye oppstyr om dette i Europa. Det vil bli mange politiske taler om invasjonen. Men Gud har vist meg at resten av verden ikke vil gjøre noe med situasjonen. Russland vil bare overta Nord-Norge.

Kommentar: Emanuel Minos så også at fremmede hærer tok halve Norge, helt ned til Mo i Rana. En tilleggsinformasjon er det at ingen hjelper Norge. Men det samme skriver Birger Claesson i sin bok ”Dom over Sverige”. Sverige blir kraftig angrepet av russiske tropper, men ingen land hjelper svenskene. Link:  http://wp.me/p3uvTQ-ch

Tysklands skjebne:

Jeg ble ført i Ånden til midten av Europa. Jeg betraktet en imponerende mur. Mens jeg sto å betraktet muren, følte jeg, at jeg begynte å riste. Deretter så jeg muren begynne å vakle, deretter begynte den å falle. Jeg trodde den ville falle på meg, men jeg ble trukket tilbake av Ånden. Jeg så denne mur falle sammen, og HERREN åpenbarte for meg, at muren representerte grensen mellom Øst- og Vesttyskland.

Kommentar: Berlin-muren falt 9. november 1989, -13 år etter synet.

Og jeg så muren falle, og flere hundre tusen soldater løp gjennom muren med geværer i hendene sammen med tanks og annet militært utstyr. Og HERREN viste meg meget klart, at russerne ville bryte inn i Tyskland. Hele Tyskland vil bli inntatt. Så hørte jeg geværskudd og raketter bli avfyrt, noen av de ting jeg så og hørte var fryktelige.

Kommentar: Ofte sees et syn uten noe skille mellom hendelser i tid. Gud står utenfor vår tidsregning. Jesus åpenbarer den profetiske skriften i Jesaja kapittel 61 (vers 1-2), i Lukas 4, 18-19, og slutter med «…utrope et nådens år fra Herren». Men Jesus utela resten av verset: «…en hevnens dag fra vår Gud». Denne hevnens dag skal først komme når Jesus setter føttene på Oljeberget og dømmer nasjonene.

HERREN viste meg at det ville bryte ut krig i Europa, og at Tyskland ville være besatt av russerne i en periode. Jeg så også en russisk infiltrasjon i de andre land. Det kom en forfølgelse av Guds folk, ikke en fysisk forfølgelse, men på TV ble Guds folk latterliggjort, løgner ble fortalt om Guds folk. På dette tidspunkt ville krig bryte ut i Europa.

HERREN viste meg også i dette syn at det ville bli mangel på matvarer og vann i Europa. Mange av de ting vi har rikelig av nettopp nå vil vi ikke ha så mye av i den tid som kommer. HERREN viste meg også at når krigen bryter ut i Europa, vil det bli kunngjort i Brussel: EU kan ikke lenger fungere, EU vil bli oppløst.

Denne krigen i Europa vil ikke bli en lang krig. Jeg så noe annet begynne å skje i synet. En annen hær kom ut fra Russland og gikk mot syd, mot Israel. Det var en mektig hær, og mange soldater var utstyrt med hester. Det var også tanks og andre militære kjøretøy med i hæren.

Jeg så denne og andre hærer bevege seg ned mot Israels fjell. Gud viste meg at Russland om en kort stund ville sende en hær mot Israel. Da det så ut som om hæren ville innta Israel, så jeg himlene åpne seg og en uhyre stor hånd komme ned fra himmelen og falt på den mektige russiske hær. Med et mektig slag knuste Guds hånd denne hæren.

Kommentar: Dette ser ut til å være GOG-krigen som profeten Esekiel beskriver i kapittel 38 og 39.

Gud har vist meg sin store kjærlighet til sitt folk Israel. Gud vil forsvare sitt folk. Gud vil kjempe for Israel. Når Russland går til Israel for å ødelegge og plyndre, vil den allmektige Gud rekke sin hånd ut og enda en gang kjempe for sitt folk. Den mektige russiske hær vil bli knust av Guds kraft!

Kommentar: Esekiel 39:11-12

Da dette skjedde, så jeg de store russiske troppene, som var i Europa, raskt ble trukket ut av Europa. Jeg sa: «HERRE, hvorfor det?». HERREN åpnet mine øyne, så jeg kunne se en annen del av synet, og jeg så den kinesiske hær bryte gjennom Russlands grenser og gå dypt inn i Russland -plyndre, drepe og ødelegge. Og den russiske hær, som var i Europa, ble trukket tilbake for å kjempe mot kineserne.

Så begynte noe og skje i Europa. Mangelen på matvarer ble enda større og behovet for vann ble enda mer intens. Store problemer kom til hele det indre Europa, og jeg ba i min ånd: Herre, hvorfor tillater du at dette skjer? Gud sa til meg: «Dette er min hånd til dom, og jeg bruker disse ting for å bringe folkene tilbake til Meg, og bringe disse nasjoner på kne igjen.

Kommentar: Under 2. verdenskrig ble kirker og bedehus fylt opp med mennesker.

Disse ting vil bli gjort av den allmektige Gud. Og jeg så noe begynte å skje i hele Europa. Jeg så menn og kvinner falle på kne på gater, i sine hjem, over alt. Mennesker ropte til Gud om hjelp og barmhjertighet. Gud vil gjøre dette, Gud vil bringe våre nasjoner i kne. Tilbake på kne i bønn til Gud.

Da folket begynte å rope til HERREN, så jeg Gud begynte og besvare disse bønnerop. Mitt hjerte begynte å skjelve og min ånd begynte å synge av glede.

Jeg så flammer falle fra himmelen, de falt over hele Europa over alle våre nasjoner. Gud begynte å besvare folkenes rop. HERREN talte til mitt hjerte, og sa: «Det kommer en vekkelse til Europas nasjoner, som du ikke kan forestille deg. Men det vil ikke bli ved menneskers kraft, det vil ikke være menneskers verk, det vil være Den Hellige Ånds mektige verk.»

Folk vil på nytt søke Kristus Jesus.  Søke av hjertets nød.

Folk vil på nytt søke Kristus Jesus. Søke av hjertets nød.

Vi har talt mye om den kommende vekkelse, vi har forestilt oss hvordan det vil bli, men jeg sier, når Gud begynner å blåse med sin vind, drive ved sin Ånd, sende sin kraft over folket, så vil Gud gjøre et verk som du ikke kan forestille deg. Gud vil bokstavlig talt feie over landene med alle tiders STØRSTE vekkelse.

Dette er høydepunktet i synet. Gud sa til meg: «Dette er grunnen til at jeg vil at du nå skal gå ut og forkynne mitt ord og fortelle mitt folk overalt at de skal heve sin røst, forkynn Guds ord, vitne om Jesus over alt, del ut traktater, legg bøker i folks hender, selv om du kanskje ikke ser resultater nå, så vil du få se resultatene av det du sår.»

Jeg så ild over England. Den representerte Guds velsignelse som svar på sitt folks bønn. Og HERREN viste meg noe, som rystet min ånd. Jeg trodde denne vekkelse ville vare i lang tid, men Gud viste meg, at det kun ville bli et meget raskt verk. Det ville ikke fortsette i årevis. I virkeligheten ville det ikke vare i et helt år, kun en kort tid.

HERREN viste meg nøyaktig, hvor lenge den ville vare, men jeg føler meg ikke fri i Ånden til og fortelle deg det. Men denne vekkelsen som Gud vil bringe, vil bli en mektig bevegelse av hans Ånd, og den vil flyte gjennom nasjonene, men kun en kort tid. Jeg ønsker at du skal huske dette! Det vil bli en kort tid. Gud vil gjøre et hurtig verk. Han vil gjøre en brå slutt på det i sin rettferdighet.

For da denne vekkelsen nådde toppen av velsignelse så jeg noe som nesten fikk mitt hjerte til å briste. Mine øyne ble løftet opp mot himmelen, og jeg så himmelen dele seg. HERREN Jesus steg ned fra himmelen og folket ble løftet opp for å møte Ham, -tusener ble løftet opp for å møte Jesus. Båret opp til himmelen for å være med HERREN.

Kommentar: Birger Claesson ser også bortrykkelsen etter at krigen (mørket) raser over hele verden.

RaptureDet var mange som ble tilbake. Men Gud viste meg at i den vekkelse som kommer, vil Gud gjenopprette mange frafallne. Å, halleluja! Gud vil gjenopprette mange frafallne. Jeg tror at Gud elsker de frafallne, gjør du? Gud har en mektig kjærlighet til dem, og Gud vil gjenopprette mange av dem.

Gud viste meg også at i mange kirker, som nå er døde og kalde, vil folk begynne å søke Gud på nytt. Gud vil vekke sin menighet. Gud vil sende gjenopprettelse til sitt folk. Og mange av dem vil bli tatt opp for og møte HERREN i luften (1. Tess. 4:17).

Dette var virkelig høydepunktet av den åpenbaringen, som Gud ga meg. Men jeg ønsker ikke at du skal bli latt tilbake til den store trengsel. Jeg ønsker at enhver skal få sin sak i orden med Gud. Vent ikke på at dette skjer, men gjør deg rede nettopp nå for disse tider som skal komme. Forbered deg på å være på den plass hvor Gud kan bruke deg.

Når disse krigens tider kommer behøver Guds folk å være sterke. Gud trenger menn og kvinner som er trent i åndelig krigsføring. Menn og kvinner som vet hvordan de skal be og lede mennesker til Kristus. Vil du stå opp i tro, vil du være en soldat i Guds mektige hær i disse siste dager?

Jeg vil gjerne gi deg et par skriftsted.  Lytt til dette, det er Guds Ord:

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. (1. Kor 15; 42-54).

Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene! (1. Tess. 4; 13-18).