Indre helbredelse

Helbredelse og fornyelse i sjelen.

Mennesket er skapt i Guds bilde, skapt 3-enig: Ånd, Sjel og Legeme (kropp).  Hva skjer når et menneske begynner å tro på Jesus Kristus som Messias og Guds Sønn?  Ånden blir født på ny, født av Gud. Vi blir nye skapninger i Kristus.

mennesketÅnden er menneskets kjerne. Vår ånd er født av Gud, vi er blitt Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Den Hellige Ånd har tatt bolig i oss og inspirerer, driver oss, til riktige tanker og gjerninger. Det er via menneskets ånd at mennesket kan ha kontakt med Gud. I dette NYE som Gud har gjort kan det ikke være noe sykdom eller avhengighet.  Det er ikke mulig. 

Legemet (kroppen) er det samme gamle og kan fortsatt være bundet av avhengighet og sykdom. Men ved å søke Gud i bønn kan legemet motta helbredelse fra sykdom og utfrielse fra avhengighet.

Sjelen er setet for våre tanker og følelser. Det er der personligheten sitter, vårt ego og vårt sinn. Sjelen er den samme gamle, ofte full av sår og merker. Hvordan kan sjelen få helbredelse fra sår og merker?   Det er en prosess som kan gå raskt eller sakte. 

indre_helbred

Som en del av sjelen har vi også fortsatt kjødet. Dette er menneskets falne og syndige natur, som vi alle fikk del i ved Adams fall.  Selv om vi har blitt frelst, født av Gud og døpt i vann på bibelsk vis (begravet det gamle), så har vi fortsatt noe av den gamle falne natur.  Paulus beskriver en indre konflikt mellom ånden og kjødet.  Hvordan kan kjødet tvinges til å underordne seg?  Hvordan kan kjødet tvinges til stillhet? Dette skal vi se på ut i fra Guds Ord.

———-

Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. …  For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.  (1. Johannes brev kapittel 4 og 5).

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.  (Rom 12).

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur (kjødets begjæring). For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.

Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster. Har vi fått livet ved Ånden, så la oss også leve ved Ånden.  (Gal 5).

Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør.  For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.  (2. Kor 10).

Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.  Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.  Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres.  Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!   (Filip 2).

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.  (Filip 4).

Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Dere elskede! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. (1. Johannes brev kap 3).

Korsfestet med Kristus, død, begravet og oppstått med Kristus:

Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større?  Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.  Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.  Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden.  For synden har ikke lenger noen rett over den som er død.  Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. (Rom 6)

Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.  (2. Kor 4).

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.  (Efes 5).

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.  (Johannes 8, 36)

Dere menn! elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet (renselsen) i Ordet, for at han selv kunde fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noe slikt, men at den kunde være hellig og ulastelig.  (Efes 5).

For Guds Ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.  (Hebr 4).

———–

Som Martin Luther skal ha sagt, man kan ikke hindre en fugl å fly over sitt hode.  Men man kan hindre fuglen i å bygge et rede på hodet. Ta enhver gal tanke til fange i Jesu navn.  Enten tanken skulle komme fra kjødets lyster og begjæringer, altså vår syndige natur, eller om tanken skulle komme utenfra, fra ondskapens makter.

———–

For å få legedom for sjelen og legemet, så er det bare en vei: Søke Jesus Kristus i bønn, lovsang og faste. Oppsøk kristne som tror på en dåp i den Hellige Ånd. Først med en dåp i ånd og ild kan det indre livet bli til en kilde av liv. Etter at man er døpt i den Hellige Ånd kan  F R U K T E N E  komme i fullt monn. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet.

Kortlenke;   http://wp.me/p3uvTQ-bQ

HELBREDELSER

Reklamer