Guds Lam

Lamb of god

Da sa Isak til sin far Abraham: «Du far!» Og han svarte: «Ja, sønnen min.» Han sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er offerlammet?»  Abraham svarte: «Gud vil selv se seg ut et offerlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to.

 Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin.

Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg!» Han sa: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.»  (1. Mosebok kap 22)

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om Ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for Han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.»  Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige Ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»   (Johannes evangelium kap 1).

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.

Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.

Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte! For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir.

For alle mennesker er som gress
 og all deres prakt som blomsten i gresset.
 Gresset visner, og blomsten faller av,
 men Herrens ord varer til evig tid.
Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.

(1. Peters brev kap 1)


Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.  Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.  (1. Joh 2,2)

Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju segl. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene?»  

Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.  Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»


Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.  Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til Ham som satt på tronen.

.
Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.  De sang en ny sang:

 Verdig er du til å ta imot boken
og bryte seglene på den.
For du ble slaktet,
og med ditt blod har du frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.
          
Du har gjort dem til et kongerike
og til prester for vår Gud,
og de skal herske som konger på jorden.


Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste

– det var myriader på myriader og tusener på tusener.

De ropte med høy røst:

Verdig er Lammet som ble slaktet,

verdig til å få all makt

og rikdom, visdom og styrke,

ære og pris og takk.


Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet,

ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si:

Ham som sitter på tronen,

ham og Lammet være takk og ære,

pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte: «Amen.»

Og de eldste kastet seg ned og tilba.

(Åpenbaringen kap 5).

.

For vårt påskelam er slaktet, Kristus.  

(1. Korinterbrev 5,7)

 

Presten skal ta offerlammet og den oljen som hører til, og presten skal svinge det som et svingeoffer for Herrens ansikt. Når skyldofferlammet er slaktet, skal presten ta noe av blodet fra skyldofferet og stryke på den som skal renses, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. (3. Mosebok kap 14)

.

Kortlenke:

http://wp.me/p3uvTQ-6H

 

Reklamer